บริษัท ปรีชาเฟอร์นิเจอร์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด เป็นบริษัทรับเหมาตกแต่งภายใน ได้เริ่มเปิดดำเนินกิจการครั้งแรกตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2516 เดิมใช้ชื่อว่า "ปรีชาเฟอร์นิเจอร์" ต่อมาได้จัดตั้งเป็นรูปบริษัท และเปลี่ยนชื่อเป็น "บริษัท ปรีชาเฟอร์นิเจอร์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด" เมื่อ พ.ศ. 2533 ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท โดยคุณปรีชา ภาคภูมิไพศาล ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นผู้ที่มี ความเชี่ยวชาญชำนาญด้านงานตกแต่งเป็นเวลากว่า 30 ปี และเป็นที่รู้จักและยอมรับในวงการนี้เป็นอย่างดีนับตั้งแต่อดีต

บริษัทของเรามีโรงงานผลิต รวมพื้นที่ทั้งหมด 1,500 ตารางเมตร ประกอบด้วยอาคารโรงงาน และอาคารสำนักงานที่แบ่งแยกอย่าง
เป็นสัดส่วน ปัจจุบันบริษัทมีพนักงานทั้งหมดกว่า 80 คน ซึ่งเป็นช่างผู้ชำนาญงานตกแต่งเฉพาะด้าน และทีมงานที่มีประสบการณ์สูง
เพื่อสร้างสรรค์งานตกแต่งคุณภาพดี รวดเร็ว ตรงเวลา และบริการที่ดี

บริษัทของเรายินดีให้คำแนะนำด้านการออกแบบ แบบแปลน เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า ลักษณะพื้นที่และการ
ใช้งานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในแต่ละสถานที่ อีกทั้งยังให้บริการซ่อมแซม ปรับปรุง หรือแก้ไขภายหลังการตกแต่ง ให้เป็น
ไปตามวัตถุประสงค์อันแท้จริงอีกด้วย

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทยึดมั่นในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาจนเป็นที่ยอมรับและไว้วางใจแก่ลูกค้าทั้งในด้าน
คุณภาพการส่งมอบตรงเวลาและบริการดี โดยมีเป้าหมายสำคัญ คือ การสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าสูงสุด
Copyright 2007 : Preecha Furniture and design Co.,Ltd.
Email : info@preechafurniture.com, Tel : 66-2248-4501-5, Fax : 66-2247-4562